keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Teknologisia ratkaisuja ja työprosesseja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

TAMKissa voi opiskella hyvinvointiteknologian ylemmän AMK-tutkinnon. Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä terveydenhuollon toimialojen organisaatioissa asiantuntijoina erilaisissa projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 
- Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknologisia ratkaisuja ja järjestelmiä sekä palveluja, joilla ylläpidetään ja parannetaan ihmisen toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia tai elämänlaatua. Lisäksi hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan terveys- ja hyvinvointialan organisaatioiden henkilöstön käyttämiä, toimintaa ohjaavia ja arvioivia järjestelmiä, kertoo Lea Saarni.  Saarni työskentelee hyvinvointiteknologian YAMK-koulutuksen vastuuopettajana ja yhtenä koulutuksen kehittäjistä.

Koulutuksen opinnot on suunniteltu siten, että ne voi suorittaa joustavasti työn ohessa. Opetuksen toteuttamisessa pyritään kehittämään etäopiskelu- ja verkko-opiskelumahdollisuuksia, jotta aikuisopiskelu työn ohessa olisi mahdollisimman joustavaa. Koulutukseen sisältyvät vapaasti valittavat opinnot voi valita oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan tukemaan hyvinvointiteknologian YAMK-opintoja ja tulevaa alan osaamista.


Opintojen aikana opintojaksoihin liittyvät erilaiset analysointi-ja kehittämistehtävät sekä opinnäytetyö kohdentuvat pääasiassa opiskelijan omaan työhön ja työorganisaatioon. Kokemusten ja osaamisen jakaminen moniammatillisessa opiskelijaryhmässä on yksi osaamisen kehittymisen avainasia.

- Osa opiskeluun liittyvistä tehtävistä ja projekteista tehdään myös muihin yhteistyöorganisaatioihin ja -yrityksiin, jolloin osaamista syntyy uusien ja innovatiivisten oppimisympäristöjen kautta TAMKin ulkopuolella, täsmentää Saarni.


Sairaanhoitajasta yhteyspäälliköksi

Pekka Lerssin opinnot hyvinvointiteknologian ylemmässä AMK-tutkinnossa ovat viittä vaille valmiit. Elämä hymyilee nyt, kun opinnoista on jäljellä enää opinnäytetyö. Opintojen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa.  Ajankäytön tietoinen suunnittelu on ollut suureksi avuksi. 

Aiemmin sairaanhoitajan AMK-tutkinnon Savonia ammattikorkeakoulussa suorittanut Lerssi toivoi hyvinvointiteknologian opinnoista teknologista näkökulmaa työhön. Samalla hän halusi parantaa työllistymismahdollisuuksiaan. Opintojen aikana työpaikka vaihtuikin ja nyt hän työskentelee Tiedolla terveydenhuollon asiakkaiden yhteyspäällikkönä.

Opinnäytetyössään Lerssi tutkii sitä, onko mobiilikirjaaminen vaikuttanut hoitotyön kirjaamisen sisältöön kotihoidossa.  Lerssin mukaan opinnot ovat antaneet toivottua näkökulmaa terveydenhuollon toimintaan. Erityisesti projektiosaamisen ja terveydenhuollon tuotteiden viranomaisvaatimukset -opintojaksot ovat olleet antoisia, koska niistä hänellä oli vähiten osaamista entuudestaan. Opiskeluryhmän dynamiikka on ollut tärkeä seikka opintojen sujumisessa.

- Toivon, että useampi sairaanhoitaja hakeutuisi tähän koulutukseen, sillä on ollut hienoa oppia täysin erilaisia asioita, joita ei sairaanhoitajan koulutuksessa sivuttu. Silti nämä opitut asiat ovat hyvin täydentäneet aiemmin opittua. Koen, että sairaanhoitajilla on valmiuksia tehdä työtä myös muualla kuin kliinisen hoitotyön parissa, vaikka näin ei perinteisesti ajatellakaan, kuvailee Pekka Lerssi.

Hyvinvointiteknologian YAMK-tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä terveydenhuollon toimialojen organisaatioissa asiantuntijoina erilaisissa projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Työtehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi kehittämiskoordinaattori, suunnittelija, sovellusasiantuntija, laitevastaava (esim. sairaalassa), hyvinvointiteknologiaohjaaja, projektipäällikkö, yhteyspäällikkö, tuotepäällikkö tai palvelujohtaja.


Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinnon, tekniikan korkeakoulututkinnon tai tradenomin AMK-tutkinnon (tietojenkäsittely) ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä myös ennen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista saatu työkokemus asianomaiselta alalta.


Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 8.–22.9.2015 osoitteessa www.opintopolku.fi


Kuva: Kuvassa Lea Saarni ja Pekka Lerssi keskustelevat opinnäytetyöstä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti